09.03.2023

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ 

   Със Заповед № РД – 11 – 046 от 08.03.2022 година на Кмета на Община Ценово, след отказ от класирания на първо място участник. За СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост с идентификатор 78361.43.398, находящ се в с. Ценово, местност: Стопански двор, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За складова база, категория на земята: IV, с площ 2 654 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 3199/24.11.2022 г. ОПРЕДЕЛЯМ за спечелил класиралия се на второ място в тръжната процедура - ЗП Николай Иванов Найденов, с адрес: с. Ценово, Община Ценово, ул. „Н. И. Вапцаров“ № 4.

Заповед >>