11.03.2024

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ
 
   Със Заповед № РД – 11 – 035 от 11.03.2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ X-935, в кв. 71 по регулационния план на село Ценово, Община Ценово, находящ се на улица „Чайка“, с площ 800 кв.м, актуван с АЧОС № 2263/31.01.2012 г. Определям за спечелил тръжната процедура Денислав Цветанов Цветанов, чрез пълномощник с пълномощно№231 Цветанка Илиева Цветанова, с крайна тръжна цена на имота в размер на 3 448,00 лв. /три хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/ без ДДС или 4 137,60 /четири хиляди сто тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ лева с ДДС.
 
Заповед >>