28.04.2022

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 053 от 28.04. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на офис помещение с обща площ 12,00 кв.м., находящо се в административна сграда в с. Ценово, обл. Русе, АПОС № 193/03.12.2001 г.

Заповед >>