28.04.2022

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

Със Заповед № РД – 11 – 055 от 28.04. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на офис помещение с обща площ 15,00 кв.м., находящо се в административна сграда в с. Новград, община Ценово, област Русе, АПОС № 170/19.11.2001 г.,

Заповед >>