22.06.2022

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 089 от 21.06. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост: Представляващ незастроен двор УПИ – I в кв. 87, отреден за „жилищно застрояване“ по регулационен план с. Новград, общ Ценово, с площ от 1560 кв.м., находящ се на ул. „Ал. Константинов“ , при граници на изток – УПИ II, на запад – ул. „Плиска“, на север – ул. „Ал. Константинов“ , на юг – УПИ IV, актуван с АЧОС № 497/02.12.2003г. - определям за спечелил Светослав Еманоилов Славев

Заповед >>