23.05.2023

ЗАПОВЕД

Да се прекрати съсобствеността между Община Ценово, БУЛСТАТ: 000530671, с административен адрес: с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител” 66, представлявана от д-р Петър Георгиев Петров – Кмет на Община Ценово и Славчо Върбанов Иванов с постоянен адрес: обл. Русе, община Ценово, с. Новград, ул. “Стефан Караджа“ № 23, върху имот от 700,00 кв.м /седемстотин кв.м./ представляващ 700/2000 /седемстотин от две хиляди/ идеални части от УПИ ХI-82 в квартал 43/единадесет римско, имот с номер осемдесет и две в квартал четиридесет и три/ по кадастралния и регулационен план на село Новград, община Ценово, целият с площ 2 000 кв.м. /две хиляди кв.м./ и е отреден за жилищно строителство. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 882 от 25.09.2006 г.

Заповед №-01/076 >>