25.11.2021

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за обществено обсъждане на проекта за Последващата оценка (ПО) 

на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г. 

(ОПР Ценово 2014-2020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), както и Методически указания на МРРБ от 2011 г. за подготовка на стратегически документи до една година след периода на действие на Общинския план за развитие се изготвя Последващата оценка (ПО) за изпълнението.

Последващата оценка на ОПР е заключителен етап от цикъла за планиране и изпълнение на процеса за общинско развитие. Този цикъл включва триада от стратегически документи за развитие на общините, съставена от самия Общинския план за развитие (ОПР) за програмния период (който е база за оценка на развитието), Междинна оценка на ОПР, включваща или следвана непосредствено от Актуализиран документ за изпълнението на ОПР и Последваща оценка за изпълнението на ОПР за времето до края на програмния период.

Към настоящия момент изтича срока за извършване на последващата оценка. Общината в съответствие с чл. 83, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР е възложила и е изготвена последващата оценка на ОПР.

Публикуваме на интернет страницата на общината за обсъждане в срок от 25.11.2021 г. до 03.12.2021 г. документа за мнения и предложения, които могат да бъдат подавани на obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на общината до 03.12.2021 г., включително.

Последващата оценка (ПО) на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г.  (ОПР Ценово 2014-2020)

ВИЖ ТУК: