Изх. № 827

12.04.2023г.
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 411, взето на заседание с Протокол № 60 от 29.03.2023г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20 kV за фотоволтаична централа изградена в ПИ 78361.43.36, местността „Стопански двор“  по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.
Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34/11.04.2023г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО