Изх. № 826
12.04.2023г.
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение №410, взето на заседание с Протокол № 60 от 29.03.2023г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел средно напрежение за фотоволтаична централа с мощност 110 MW, изградена в имоти с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.86, 56366.43.4, 56366.65.148 56366.66.163 и 56366.28.228 по КККР на с. Пиперково, общ. Ценово.
Решението с одобрения проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34/11.04.2023г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО