28.04.2022

ОБЯВА

На основание Заповед №РД–11–056 от 28.04.2022 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба.

Обява >> 

Заповед №РД-11/056 >>