28.04.2022

ОБЯВА

Във връзка със Заповед № РД – 11 – 052 от 28.04. 2022 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години следния недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение-стая с общ площ от 12.00кв.м. находяща се на III-ти етаж в Административна сграда /западно крило/ в с, Ценово, ул. Цар Освободител №66/АПОС № 193/03.12.2001г./за офис за осъществяване на обществена и политическа дейност.

Заповед РД-11 - 052 от 28.04.2022 >>

Обява >>