КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦЕНОВО 

І. С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Ценово, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Ценово.

ІІ. Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности
-намаляване на административната тежест
-намаляване на възможностите за корупционни практики
-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса 

ІІІ. Практическо въвеждане на КАО
В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:
 

І. Административни услуги извършвани от звено "Гражданска регистрация":
ІІ. Административни услуги извършвани от  звено "ТСУ"
ІІІ. Административни услуги извършвани от звено "Общинска собственост" 

 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 •  Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 • Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 • Издаване на препис-извлечение от удостоверение за раждане
 • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 • Издаване на скица за недвижим имот
 • Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца
 • Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
 • Заверка на молба-декларация при извършване на обстоятелствена проверка на имот относно заверка от служба общинска собственост
 • Издаване на удостоверение за идентичност на имот

 Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване  внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2).

В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно.

Приложение № 1

Приложение № 2