Харта на клиента

Хартата на клиента на Община Ценово залага съвременни и по-високи стандарти за качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата дейност.

            Мисията на Общинската администрация е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

            Община Ценово притежава сертификати по ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 с обхват на сертификация Изпълнение на делегираните държавни функции по обслужване на населението и осъществяване на местното самоуправление в областта на образованието, културата, социалните дейности, административно-правно, информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално-селищно устройство, финансово-стопанска дейност и управление на собствеността.

            Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората, която да улеснява тяхната дейност, да направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите високи очаквания.

прочети подробно >>