Избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021

 

02.03.2021
По повод провеждане на изборите за  НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021 от ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ във връзка с провежданата от тях разяснителна капания, се предоставят следните материали:

 

02.03.2021
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

 

22.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, общинска администрация Ценово уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да  гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, факс, не по-късно от 20.03.2021 г.  Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Приложение № 14-НС  

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.    Приложение № 12-НС

3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 20.03.2021 г.  Приложение № 18-НС

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до  27.03.2021 г.  Приложение № 8-НС  

 

 

19.02.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

 

17.02.2021

ПОКАНА        

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО“
ПП ”ВOЛЯ”
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРА ТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ОТНОСНО: провеждане на Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община ценово за провеждане на изборите за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

ПОКАНА

 

11.02.2021
- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места. 

 

10.02.2021
- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.