Избори за членове на Европейския парламент на 26 май

 

17.05.2019
Съобщение на Областната дирекция на МВР - Русе във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ 

 

14.05.2019
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

03.05.2019
Избори за членове на Европейския парламент 2019
Разяснителна кампания
Видеоклипове 

 

25.04.2019
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.   

 

17.04.2019

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ:
- На Интернет страницата на Община Ценово;
- На обявените места със Заповед на Кмета на  Община Ценово;
- На Интернет страницата на Главна Дирекция „ГРАО“ – https://www.grao.bg/elections/;

 

11.04.2019

ПОКАНА

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
ИМАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДРУГИ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ПОКАНА 

 

11.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с предстоящите избори на 26 май 2019 година за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация Ценово уведомява гражданите:

- Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – до 15 април 2019 година.

- Гражданите на други държави членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общината  по адрес на пребиваване– до 15 април 2019година.

- Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан по настоящия си адрес, след като подаде заявление  – до 11 май 2019 година.

-  Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да  упражнят избирателното си право, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес, или настоящия адрес, ако своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес – до 11 май 2019 година.

-  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки  с писмено заявление – до 15 май 2019 година.

 

11.04.2019
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК »   

 

- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.  

 

- Уведомление

С Указ №53 от 19.03.2019 г., обнародван в ДВ бр.24 от 22.03.2019 г., на Президента на Република България на 26 май 2019 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.