Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане 
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
АДРЕС: УЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 66

БАНКА: ”ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
ОФИС – ЦЕНОВО
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG04 CECB 9790 8476 5427 00

№ по ред

Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

1

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14 00

2

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

3

Данък върху наследствата

44 22 00

4

Данък върху превозните средства

44 23 00

5

Такси за битови отпадъци

44 24 00

6

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

7

Други данъци

44 34 00

8

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

9

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

10

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

11

Приходи от наеми на земя

44 42 00

12

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

13

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

14

Дивидент

44 48 00

15

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49 00

16

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

17

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

18

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

19

Приходи от продажби на земя

44 56 00

20

Приходи от концесии

44 57 00

21

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

22

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

23

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

24

Други неданъчни приходи

44 70 00

25

Такси за технически услуги

44 80 01

26

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

27

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазване

44 80 03

28

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

29

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80 05

30

Такси за административни услуги

44 80 07

31

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

32

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

33

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

34

Такси за гробни места

44 80 11

35

Туристически такси

44 80 12

36

Такси за притежаване на кучета

44 80 13

37

Други общински такси

44 80 90

38

Приходи по Закона за опазване на околната среда

44 80 81